رفتارهای اشتباه درتغذیه کودکان:

1397/12/27 10:28:15 ق.ظ
رفتارهای اشتباه درتغذیه کودکان:


تغذیه کودکان یکی ازنگرانیهای اصلی والدین است که باعث درگیریهای ذهنی فراوان میگردد والدین عزیز باید بدانند که گاهی کودک واقعا کم غذا وبدغذانیست و توقعات بیجا واشتباه باعث نگرانی والدین میشود 
درحقیقت قرار نیست کودک درتمام دوران زندگی مانند دوسال اول زندگی افزایش قد ووزن داشته باشد
دراین مقاله سعی دارم عادات ورفتارهای غلط درتغذیه کودکان رابررسی کنم
کودکان انچه رامی بینند ملاک عمل والگو قرار میدن نه ان چیزی که میشنوند  درحقیقت اولین الگو ومربی تربیتی وتغذیه ای کودک مادراست  پس ماباید الگوهای بصری خوبی برای کودک باشیم  تند تندغذانخوریم  وسط غذاخوردن مایعات استفاده نکنیم  هنگام غذاخوردن صحبت وبحث نکنیم و..


الگوهای غلط درغذادادن به کودک

یک.بزورغذادادن به کودک وتحت فشارقراردادن او که دردرازمدت منجربه لجبازی کودک وبدغذایی می گردد


دو تشویق کردن وتنبیه کردن وجایزه تعیین کردن


سه.پرت کردن حواس کودک ومشغول کردن کودک با سی دی وتلویزیون و....


چهار.باظرف غذا دنبال کودک دویدن 


پنج.قهرکردن وفشاربیش ازحدروی کودکدیدگاه ها 0

برای ارسال نظر باید وارد شوید!

تاکنون دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است!Copyright © 2019