عصب کشی | درمان عصب کشی دندان
نویسنده : دکتر کامران فتحی 15 آبان 1397

وقتی دندان خراب می شود و به موقع به دندانپزشک مراجعه نشود، به تدریج دندان صدمه دیده و عفونی می شود. دندان درد شروع می شود و دندان باید کشیده شود.Copyright © 2019