دکتر حمید رضا معتضدی  
متخصص اعصاب و روان  

مشاوره سردرد،تشنج و ترک اعتیاد

 

توجه توجه

نوبت های ساعت 14 عصر دکتر معتضدی در رابطه با ترک اعتیاد در مرکز تخصصی درمان و بازتوانی اعتیاد طلوع به آدرس زیر می باشد:

شیراز ، چهار راه پیرنیا، نبش میدان،ساختمان گلستان، طبقه سوم

 
 
  تعداد بازدید  234
  تلفن مطب دکتر حمید رضا معتضدی: 32351267  
آدرس مطب دکتر حمید رضا معتضدی: شیراز، بولوار زند،نبش خیابان صورتگر، ساختمان ایرانیان  
شماره نظام پزشکی :  60149  
بیمه های طرف قرارداد : همه بیمه ها - نیروهای مسلح (38000) - فرم ارجاع پذیرفته می شود (4000) -آزاد(43000)  
 
 
تاریخساعت ویزیتتوضیحاترزرو نوبت
شنبه 2 بهمن ماه 139514:00 عصرنوبت های ساعت 14 عصر دکتر معتضدی در رابطه با ترک اعتیاد در مرکز تخصصی درمان و بازتوانی اعتیاد طلوع به آدرس: شیراز ، چهار راه پیرنیا، نبش میدان،ساختمان گلستان، طبقه سوم می باشد
شنبه 2 بهمن ماه 139517:00 عصر 
شنبه 2 بهمن ماه 139519:00 عصر 
یکشنبه 3 بهمن ماه 139514:00 عصرنوبت های ساعت 14 عصر دکتر معتضدی در رابطه با ترک اعتیاد در مرکز تخصصی درمان و بازتوانی اعتیاد طلوع به آدرس: شیراز ، چهار راه پیرنیا، نبش میدان،ساختمان گلستان، طبقه سوم می باشد
یکشنبه 3 بهمن ماه 139517:00 عصر 
یکشنبه 3 بهمن ماه 139519:00 عصر 
دوشنبه 4 بهمن ماه 139514:00 عصرنوبت های ساعت 14 عصر دکتر معتضدی در رابطه با ترک اعتیاد در مرکز تخصصی درمان و بازتوانی اعتیاد طلوع به آدرس: شیراز ، چهار راه پیرنیا، نبش میدان،ساختمان گلستان، طبقه سوم می باشد
دوشنبه 4 بهمن ماه 139517:00 عصر 
دوشنبه 4 بهمن ماه 139519:00 عصر 
سه شنبه 5 بهمن ماه 139514:00 عصرنوبت های ساعت 14 عصر دکتر معتضدی در رابطه با ترک اعتیاد در مرکز تخصصی درمان و بازتوانی اعتیاد طلوع به آدرس: شیراز ، چهار راه پیرنیا، نبش میدان،ساختمان گلستان، طبقه سوم می باشد
سه شنبه 5 بهمن ماه 139517:00 عصر 
سه شنبه 5 بهمن ماه 139519:00 عصر 
چهارشنبه 6 بهمن ماه 139514:00 عصرنوبت های ساعت 14 عصر دکتر معتضدی در رابطه با ترک اعتیاد در مرکز تخصصی درمان و بازتوانی اعتیاد طلوع به آدرس: شیراز ، چهار راه پیرنیا، نبش میدان،ساختمان گلستان، طبقه سوم می باشد
چهارشنبه 6 بهمن ماه 139517:00 عصر 
چهارشنبه 6 بهمن ماه 139519:00 عصر 
شنبه 9 بهمن ماه 139514:00 عصرنوبت های ساعت 14 عصر دکتر معتضدی در رابطه با ترک اعتیاد در مرکز تخصصی درمان و بازتوانی اعتیاد طلوع به آدرس: شیراز ، چهار راه پیرنیا، نبش میدان،ساختمان گلستان، طبقه سوم می باشد
شنبه 9 بهمن ماه 139517:00 عصر 
شنبه 9 بهمن ماه 139519:00 عصر 
یکشنبه 10 بهمن ماه 139514:00 عصرنوبت های ساعت 14 عصر دکتر معتضدی در رابطه با ترک اعتیاد در مرکز تخصصی درمان و بازتوانی اعتیاد طلوع به آدرس: شیراز ، چهار راه پیرنیا، نبش میدان،ساختمان گلستان، طبقه سوم می باشد
یکشنبه 10 بهمن ماه 139517:00 عصر 
یکشنبه 10 بهمن ماه 139519:00 عصر 
دوشنبه 11 بهمن ماه 139514:00 عصرنوبت های ساعت 14 عصر دکتر معتضدی در رابطه با ترک اعتیاد در مرکز تخصصی درمان و بازتوانی اعتیاد طلوع به آدرس: شیراز ، چهار راه پیرنیا، نبش میدان،ساختمان گلستان، طبقه سوم می باشد
دوشنبه 11 بهمن ماه 139517:00 عصر 
دوشنبه 11 بهمن ماه 139519:00 عصر 
سه شنبه 12 بهمن ماه 139514:00 عصرنوبت های ساعت 14 عصر دکتر معتضدی در رابطه با ترک اعتیاد در مرکز تخصصی درمان و بازتوانی اعتیاد طلوع به آدرس: شیراز ، چهار راه پیرنیا، نبش میدان،ساختمان گلستان، طبقه سوم می باشد
سه شنبه 12 بهمن ماه 139517:00 عصر 
سه شنبه 12 بهمن ماه 139519:00 عصر 
چهارشنبه 13 بهمن ماه 139514:00 عصرنوبت های ساعت 14 عصر دکتر معتضدی در رابطه با ترک اعتیاد در مرکز تخصصی درمان و بازتوانی اعتیاد طلوع به آدرس: شیراز ، چهار راه پیرنیا، نبش میدان،ساختمان گلستان، طبقه سوم می باشد
چهارشنبه 13 بهمن ماه 139517:00 عصر 
چهارشنبه 13 بهمن ماه 139519:00 عصر 
شنبه 16 بهمن ماه 139514:00 عصرنوبت های ساعت 14 عصر دکتر معتضدی در رابطه با ترک اعتیاد در مرکز تخصصی درمان و بازتوانی اعتیاد طلوع به آدرس: شیراز ، چهار راه پیرنیا، نبش میدان،ساختمان گلستان، طبقه سوم می باشد
شنبه 16 بهمن ماه 139517:00 عصر 
شنبه 16 بهمن ماه 139519:00 عصر 
یکشنبه 17 بهمن ماه 139514:00 عصرنوبت های ساعت 14 عصر دکتر معتضدی در رابطه با ترک اعتیاد در مرکز تخصصی درمان و بازتوانی اعتیاد طلوع به آدرس: شیراز ، چهار راه پیرنیا، نبش میدان،ساختمان گلستان، طبقه سوم می باشد
یکشنبه 17 بهمن ماه 139517:00 عصر 
یکشنبه 17 بهمن ماه 139519:00 عصر 
دوشنبه 18 بهمن ماه 139514:00 عصرنوبت های ساعت 14 عصر دکتر معتضدی در رابطه با ترک اعتیاد در مرکز تخصصی درمان و بازتوانی اعتیاد طلوع به آدرس: شیراز ، چهار راه پیرنیا، نبش میدان،ساختمان گلستان، طبقه سوم می باشد
دوشنبه 18 بهمن ماه 139517:00 عصر 
دوشنبه 18 بهمن ماه 139519:00 عصر 
سه شنبه 19 بهمن ماه 139514:00 عصرنوبت های ساعت 14 عصر دکتر معتضدی در رابطه با ترک اعتیاد در مرکز تخصصی درمان و بازتوانی اعتیاد طلوع به آدرس: شیراز ، چهار راه پیرنیا، نبش میدان،ساختمان گلستان، طبقه سوم می باشد
سه شنبه 19 بهمن ماه 139517:00 عصر 
چهارشنبه 20 بهمن ماه 139514:00 عصرنوبت های ساعت 14 عصر دکتر معتضدی در رابطه با ترک اعتیاد در مرکز تخصصی درمان و بازتوانی اعتیاد طلوع به آدرس: شیراز ، چهار راه پیرنیا، نبش میدان،ساختمان گلستان، طبقه سوم می باشد
چهارشنبه 20 بهمن ماه 139517:00 عصر 
چهارشنبه 20 بهمن ماه 139519:00 عصر 
شنبه 23 بهمن ماه 139514:00 عصرنوبت های ساعت 14 عصر دکتر معتضدی در رابطه با ترک اعتیاد در مرکز تخصصی درمان و بازتوانی اعتیاد طلوع به آدرس: شیراز ، چهار راه پیرنیا، نبش میدان،ساختمان گلستان، طبقه سوم می باشد
شنبه 23 بهمن ماه 139517:00 عصر 
شنبه 23 بهمن ماه 139519:00 عصر 
یکشنبه 24 بهمن ماه 139514:00 عصرنوبت های ساعت 14 عصر دکتر معتضدی در رابطه با ترک اعتیاد در مرکز تخصصی درمان و بازتوانی اعتیاد طلوع به آدرس: شیراز ، چهار راه پیرنیا، نبش میدان،ساختمان گلستان، طبقه سوم می باشد
یکشنبه 24 بهمن ماه 139517:00 عصر 
یکشنبه 24 بهمن ماه 139519:00 عصر 
دوشنبه 25 بهمن ماه 139514:00 عصرنوبت های ساعت 14 عصر دکتر معتضدی در رابطه با ترک اعتیاد در مرکز تخصصی درمان و بازتوانی اعتیاد طلوع به آدرس: شیراز ، چهار راه پیرنیا، نبش میدان،ساختمان گلستان، طبقه سوم می باشد
دوشنبه 25 بهمن ماه 139517:00 عصر 
دوشنبه 25 بهمن ماه 139519:00 عصر 
سه شنبه 26 بهمن ماه 139514:00 عصرنوبت های ساعت 14 عصر دکتر معتضدی در رابطه با ترک اعتیاد در مرکز تخصصی درمان و بازتوانی اعتیاد طلوع به آدرس: شیراز ، چهار راه پیرنیا، نبش میدان،ساختمان گلستان، طبقه سوم می باشد
سه شنبه 26 بهمن ماه 139517:00 عصر 
سه شنبه 26 بهمن ماه 139519:00 عصر 
چهارشنبه 27 بهمن ماه 139514:00 عصرنوبت های ساعت 14 عصر دکتر معتضدی در رابطه با ترک اعتیاد در مرکز تخصصی درمان و بازتوانی اعتیاد طلوع به آدرس: شیراز ، چهار راه پیرنیا، نبش میدان،ساختمان گلستان، طبقه سوم می باشد
چهارشنبه 27 بهمن ماه 139517:00 عصر 
چهارشنبه 27 بهمن ماه 139519:00 عصر 
شنبه 30 بهمن ماه 139514:00 عصرنوبت های ساعت 14 عصر دکتر معتضدی در رابطه با ترک اعتیاد در مرکز تخصصی درمان و بازتوانی اعتیاد طلوع به آدرس: شیراز ، چهار راه پیرنیا، نبش میدان،ساختمان گلستان، طبقه سوم می باشد
شنبه 30 بهمن ماه 139517:00 عصر 
شنبه 30 بهمن ماه 139519:00 عصر 

 
   
  نام و نام خانوادگی  
  تلفن همراه  
  نظر  
   
   
   
 
 

 

   
             
راهنمای سایت درباره ما ثبت نام
ورود    
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
           
 
 افراد آنلاین :  68 نفر
 بازدید امروز : 470 بازدید
 بازدید دیروز : 1770 بازدید
 بازدید کل : 545415 بازدید
  
تماس با ما
قوانین و مقررات
راهنمای وب سایت
ثبت شکایات
  
پیگیری خرید
پیگیری نوبت
ورود منشی پزشک
تعرفه تبلیغات
           
Copyright © 2015, Sign Company Engineering Group, All Rights Reserved. Powered by Sign™
طراحی سایت : شرکت فنی مهندسی ساین